Skolgården

Till de allra flesta skolor i Sverige, om inte alla, finns en anknuten skolgård. Skolgården är en öppen plats ofta belägen precis intill skolan där skolelever kan tillbringa sina raster. Då det ofta brukar finnas en fotbollsplan, basketkorgar och annat som möjliggör för diverse bollspel eller andra lekar i anknytning till skolgården lockar den inte sällan unga att träffas även på sin fritid.

Bortsett från de många möjligheter till sport och diverse andra lekfulla aktiviteter skolgården innebär så lockar den många unga att träffas genom att kännas som den mest naturliga träffpunkten. Det är ofta antingen på skolgården eller i klassrummet unga stiftar sina vänskaper med varandra och därför kan det bli en följd att det även är där man fortsätter sitt umgänge. Kanske framförallt innan vänskaperna hunnit nå en djupare nivå. Förhoppningen om att träffa andra från skolan som man inte stiftat vänskap med men önskar att göra kan också bidra till att göra skolgården till en attraktiv mötesplats för ungdomar. Många gånger kan det också vara så att skolgården utgör den regionala mittpunkten mellan vänner som går i skolan. För ungas möjligheter att träffa sina kamrater i skolan utanför skoltid är skolgårdens betydelse därmed minst sagt viktig.

Då en skolgård ofta är inhägnad med stängsel eller liknande och har bänkar eller andra sittplatser fungerar den för många unga som en plats där man kan samlas för att sitta och prata relativt ostört.

Skolgårdens betydelse är ofta föremål för debatter. Inte minst i fråga om säkerhetsaspekter när det kommer till elevers lekar på rasterna men också vad den innebär för boende i området. Skolgårdar lockar inte bara ungdomar från den specifika skolan utan även andra. Huruvida skolgården kan räknas som en plats dit allmänheten rent juridiskt har tillträde till eller inte är relativt otydligt i lagstiftningen. På vissa skolgårdar finns kameraövervakning.